• عقل که در زنجیر هوس شود برای هر چیزی فلسفه می‌بافد. یک روز مقابل اربعین شعار حب الحسین را با حب الوطن عوض می‌کنند یک روز برادری عراقی‌ها را بی غیرتی ایرانی‌ها می‌بیند آخر همه این‌ها، شکر رسانه برایمان می‌ماند که اینها به وضوح هویت شان را برملا کرده‌اند