• فیلم تحسین شدۀ #قصر_شیرین میرکریمی به خواست ناجااکران نشده توقیف شد «امید»داشتیم حداقل دراین دولت بعدازچهاردهه مانع دخالت غیرازوزارت ارشاد،در اکران فیلمها شوند،که نشد درکشورمازوروسلاح برفرهنگ وقانون حاکم است چون اگردولت«جمهوری اسلامی»مجوزمی دهدهیچ دستگاهی حق دخالت نبایدداشته باشد