• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/25 ساعت 22:17

    اگر آزاری در کار نیست جا داره بپرسم آیا نسبت به حضور سایر نیروهای کمکی هم اینقدر حساس هستید یا فقط چون از عراق اومدن و چشم آبی نیستن حساس شدید؟