• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 16:00

    #محمودصادقی امروز گفته در باغات منطقه کن تهران مجتمع مسکونی ۳۷۰ واحدی برای اسکان کارمندان #مجمع‌تشخیص ساخته شده است. از نگاه رسانه‌ای این خبر ارزش پیگیری و اطلاع رسانی دارد. مگر مجمع چقدر نیرو دارد؟