• امير مسروري   masrouriamir@

    1398/01/25 ساعت 11:12

    امروز روز شهادت ابومحمد الطیب است. کسی که یک تنه عملیات صدام علیه ایران و آغاز جنگ رو دو هفته عقب انداخت و سالها جنگید. با صدام، اسرائیل و آمریکاییها. کسی که صدام برای سرش به اندازه تمام مردم عراق جایزه گذاشته بود وقتی معاونش اسیر شد، سه روز جشن ملی اعلام کرد. اره خانم بازیگر