• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/25 ساعت 11:26

    کمک از سمت چشم آبی‌ها کف و سوت دارد اما اگر پای عراق و اعراب در میان باشد، می‌شود اخ و پیف. شاهد بروز نژاد پرستی روشنفکری هستیم.