• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/25 ساعت 22:29

    ذات گفتمان اصلاح طلبی با فرصت طلبی منافات دارد اینکه در خصوص مطالبات معیشتی مردم اصلاح طلبان سر خود را پایین نگه دارند تا از طوفان به سلامت عبور کنند به نظرم نوعی فرصت طلبی محسوب می‌شود