• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/25 ساعت 09:44

    #رهبرانقلاب در چهارسال گذشته ۵۰ دیدار رسمی با مقامات ارشد خارجی داشته اند. سال ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۲۱ و ۱۷ دیدار و سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز هرسال ۶ دیدار.