• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1398/01/24 ساعت 22:13

    فرد دارای معلولیت برای رفتن به بانک به ناچار از ویلچر پایین آمده و ویلچر را پله به پله با خود حمل می‌کند! عدم دسترس‌پذیری اماکن عمومی، سلب حق حضور در اجتماع و دلیل طرد و انزوای افراد دارای معلولیت است!