• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/24 ساعت 22:23

    اکران رحمان ۱۴۰۰ متوقف شد‌.دو فیلم رحمان ۱۴۰۰ و ژن خوک پر است از شوخی‌های رکیک جنسی که مشخص است با چه هدفی به این فیلمها مجوز داده شده.حال فیلمی مثل آشغالهای دوست داشتنی به دلیل پرداختن به مسائل ۸۸ باید سالهای در توقیف می‌ماند و تازگی‌ها اکران شود.