• معتقدند آخوندها کار نمی‌کنند، چون قضاوت، تدریس، تألیف را کار نمی‌دانند چه برسد به وظایف تبلیغی و … که جامعه و روح انسان بدان نیاز دارد.