• مهر خوردن بر دل (ختم الله علی قلوبهم) یعنی از دست دادن امکان فهم. باور کنیم اصرار بر ندیدن باعث نفهمی می‌شود