• «اداره پست بریتانیا» @PostOffice است.
    چندین ساله که @RoyalMail خصوصی‌سازی شده.
    حداقل در مورد کشور خودتون بریتانیا خبر غلط به مردم ندهید!
    @bbcpersian