• مرتضی خلفی زاده   mortezakhalafii@

    1398/01/24 ساعت 21:29

    #ایسنا تبدیل به BBC داخلی شده. از کل مسابقات بین اللملی قرآن در تهران این قابها برایش جذاب بوده که برای رسانه ملکه هم جذاب است پی ساختمان کج باشد باید از نو بکوبند و بسازند. عکاس و خبرنگار وابسته بی جیره و مواجب انگلیسی هم بهتر است به موطن اصلیش لندن برود. آن روز دیر نخواهد بود