• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

    1398/01/24 ساعت 21:38

    داریوش کبیر گفت: خدا این کشور را از #دشمن، از #خشکسالی، از #دروغ حفظ نماید.
    امروز باید گفت: دشمن را با دیپلماسى و خشکسالى را با فناورى تدبیر مى توان کرد.
    خدا این کشور را از دروغ حفظ نماید که آن را سراپا فراگرفته است …