• بهنام بهزادی   behnam_beh@

    1398/01/23 ساعت 21:10

    یک روز هم خواهد رسید که ازچهل سال و بیشتر #آذر ی که من بودم خواهم گفت/ خواهیم گفت. با تلخند و حیرت وافسوس.