• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/01/23 ساعت 20:44

    نیت‌کردن مثل «بازی بدون توپ» در زمین فوتبال است. آنجا که بدون عمل یا در اعمال سادۀ روزمره، نیت‌های خوب داری، همان‌جایی است که نورانی می‌شوی و توفیق اعمال ویژه و قدرت ترک گناه پیدا می‌کنی!