• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/23 ساعت 13:21

    به نام زنان، به کام ارتش. مادامی که ندونیم چی میخوایم و فقط بدونیم چی رو نمیخوایم به سرنوشت سودان محکومیم‌‌.