• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/23 ساعت 19:26

    حال بهم زن‌تر از گزارشگرای اصفهان نداریم. جای گزارش فوتبال عقده گشایی از تیمای تهرانی میکنن.