• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1398/01/22 ساعت 01:04

    شصت سال درس خارج اقا ضیاء دین عراقی شاگردان آقا ضیاء عراقی مرجع شدند ولی آقای ضیاء مرجع نشد. ایشان حدود شصت سال درس خارج تدریس کرد و در فقه و اصول فوق العاده بود. یکی از شاگردان ایشان آقای حجت بود که در زمان حیات آقاضیاء مرجع شد.