• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1398/01/22 ساعت 16:46

    وقتی خلقیات اطرافینتون رو به همه تعمیم میدید و جوابی برای بحث ندارید، بهترین راه حل شلوغ کاری است. چی گفتم که به ایشون این همه برخورده رو نمیدونم.