• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/22 ساعت 00:01

    برای سومین باردر۱۰روز گذشته به#اهواز آمده‌ام.اوضاع خوزستان هنوزبه مرحله بحرانی نرسیده اماقطعا نگران کننده است وگرنه نیازی به حضور چندباره دراین استان نبود. حکم صادر نمیکنم اماضرورت دارد دراین موقعیت دشوار از#تشویش_اذهان_عمومی بپرهیزیم.باهم ازاین روزهای سخت عبورمی کنیم