• انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی   eanjoman@

    1398/01/21 ساعت 16:57

    نخستین جلسه هیئت‌مدیره‌ انجمن صنفی کسب‌و کارهای‌اینترنتی‌در سال جدیدبرگزارشد.دراین جلسه شایان شلیله گزارش مالی سال گذشته انجمن وجشنواره را ارائه کردومقرر شد تاپایان اردیبهشت‌ماه منتشر شود. همچنین تصمیم گرفته شد همچون سه سال گذشته انجمن برگزار کننده جشنواره‌ وب وموبایل سال ۹۸ باشد