• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1398/01/21 ساعت 18:39

    این عکس در تاریخ علم ماندگار خواهد بود. اولین عکس واقعی از سیاهچاله‌ای در ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری زمین.گازها یا ستاره‌هایی که در اطراف یک سیاهچاله قرار دارند قبل از آنکه به دورن #سیاهچاله بیافتند یا از افق رویداد آن عبور کنند از خود تابشی گسیل می‌کنند که قابل عکس گرفتن است.