• دیده‌ بان شفافیت و عدالت   JmonitorT@

    1398/01/21 ساعت 12:12

    حذف محدودیتهای غیرمنطقی از صدور #پروانه_وکالت، صدهاهزارشغل جدید ایجادمیکند مجلس تحت تاثیر فشارذینفعان و انحصارگران قرارنگیرد و درهای ورود به کسب‌وکار وکالت را بازکند