• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1398/01/21 ساعت 15:37

    دیدن نادیده‌ها!برای اولین بار در تاریخ قرار است امروز اولین عکس واقعی از یک سیاهچاله رونمایی شود.این کاری است که دانشمندان با هماهنگی چندین #تلسکوپ رادیویی و در واقع به وجود آوردن تلسکوپی به اندازه کره #زمین انجام داده‌اند. پایان همه تصویرسازی‌‌های ذهنی! #blackholesatSXSW