• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/21 ساعت 23:18

    با یکی از دوستانم در اهواز صحبت کردم بشدت از بیرون زدن فاضلاب در سطح معابر نگران بود. در صورت عدم رسیدگی فوری به این معضل شاهد فاجعه انسانی در اهواز خواهیم بود #اهواز