• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1398/01/21 ساعت 16:13

    سالهای بسیاری این تصویر را دیده‌ام. روزنامه‌نگارانی که رسانه‌ی را که با جان و دل ساخته بودند،توقیف‌شد؛ نشریه‌شان تعطیل شد؛به زندان افتادند؛ وضعیتشان دگرگون شد. این تصویر برای من نکته‌ی جدیدی ندارد.همان بغض ۲۰ ساله است که از سال ۷۷ آغاز شد.اما بین ما و عادل تفاوت بسیار بود و هست!