• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1398/01/20 ساعت 21:04

    طراحی #روبات‌های نرم با #چاپ شده #سه‌بعدی محققان #دانشگاه_پردو در همین راستا روشی را ابداع کردند که می‌توان با کمک #چاپگر_سه‌بعدی روبات‌های نرم طراحی کرد. @NasiSaebi http://www.itmen.ir/news/۲۷۱۶۰۷/٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵-٪DA٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪BE-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C …