• سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1398/01/19 ساعت 22:42

    مقدمه پیشرفت کشور مقابله با #فساد است و در راه مقابله با فساد هیچ چیز نباید با اهمیت‌تر از این کار تلقی شود باید هوشیار باشیم که نحوه برخورد ما با فساد،موجب دلسردی مردم نشود