• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/19 ساعت 16:04

    بعد از حضور غلامحسین اسماعیلی در کادر جدید قوه قضاییه باید منتظر حضور مصطفی پورمحمدی و بختیاری در کادر اصلی این قوه باشیم.البته اسماعیلی برای شرکت در جلسات شورای معاونین قوه نیازمند یک پست ملی است که رئیسی این پست را به او می‌دهد