• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/19 ساعت 11:37

    نشست صمیمانه به نشستی گفته می‌شود که قبل یا بعد جلسه ناهار یا شام باشد. در غیر این صورت صمیمانه نیست.