• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/18 ساعت 00:21

    بعد از حذف عادل فردوسی پور از شبکه سه برخی اخبار حکایت از پرونده سازی مالی برای این مجری باسابقه از سوی این باند نوظهور در صداوسیما دارد.