• امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/01/18 ساعت 10:42

    بعد از اعاده مصوبه تخریب ۶۲ باغ تهران برای تبدیل به #برج_باغ توسط هیات تطبیق و امید مجدد برای جلوگیری از قلع و قمع این باغ‌ها، ابراهیم امینی در نامه‌ای به محسن هاشمی، ورود هیات تطبیق به موضوع را بلادلیل دانسته و خواستار اجرای نظر قبلی #شورای_شهر برای ساخت و ساز در این باغات شده.