• سال ١٩۶٩ در چنین روزی اولین پیام از طریق شبکه بین کامپیوتری ارسال شد، این شبکه بین کامپیوتری که آرپانت (#ARPAnet) نام داشت #اینترنت را متولد کرد! @zoomit_ir