• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/17 ساعت 23:24

    اوضاع در#پلدختر هنوزعادی نشده اماباخوابیدن هیجانات اولیه،مردم وامدادگران به یک تفاهم سازنده رسیده‌اند.اکنون آسیبدیدگان نظم بیشتری دارند وامدادگران باشناخت وسرعت بیشتری نیازهایشان رابرطرف میکنند.دربحران بدون درک وهمکاری متقابل این دوگروه بازگشت به زندگی عادی سخت می‌شود