• بادهاى غربى به روایت دکتر غلامرضا اعوانى، متفکر سنت‌گرا یک نفر می‌رود به #غرب، هوایی می‌خورد و تحت تاثیر یک فیلسوفی قرار می‌گیرد؛ به ایران که می‌آید، می‌خواهد همان فیلسوف غربی را ترویج کند و با آن، #اسلام را رنگ کند. #تحجر این است. امشب، ساعت ۲۳، شبکه چهار #شوکران