• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/17 ساعت 17:10

    اوضاع درشهر #معمولان نسبتامعمولی است.درهمین بازدیدصبحگاهی معلوم بودکه راه باز،نیازهای اولیه رفع واوضاع تاحدودی عادی شده.امابیخ گوش شهر رودخانه#کشکان هنوزخروشان وگل آلود پیش می‌تازد.مراقبت همچنان لازم است