• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/01/16 ساعت 16:47

    رادیکالیزم کور، میوه‌ای جز دوقطبی‌سازی کاذب ندارد؛ هرچه رادیکال‌تر، تفرقه‌آفرین‌تر. برخی برای #رادیکالیزم جیب‌ها دوخته‌اند اما پایان رادیکالیزم به‌گواه تاریخ، #تباهی است. افراطیون خوب گوش کنند: «#حوزه میدان‌گاه رادیکالیزم نیست؛ مرجعیت و رهبری پاسدار آن برابر افراط‌گرایی است.»