• محمد معصومیان   m_masoumian@

    1398/01/16 ساعت 13:23

    اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت : خداروشکر این سیل تو #معمولان به خاطر هماهنگی شهرداری و فرمانداری هیچ کشته‌ای نداشت " از پشت دوربین یکی گفت چرا دوتا کشته داشت و بعد رو یک نفر توافق کردن و آقای نجار ادامه داد.