• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/01/16 ساعت 22:05

    «و جاهدوا فی الله حق جهاده» مرحله به مرحله ذکر و #شکر داشته باشیم،زندگی ما در تمام شرایط سرشار از انرژی وجوشش #عشق باشد تاخستگی‌ناپذیر ونستوه باشیم،تنها کسی که هیچ وقت خسته نمیشود #عاشق است،غیرعاشق زندگی فرسایشی دارد، روزی فراز و روزی نشیب دارد،یک روز او وصال است،روز دیگرش فراق.