• با همکاری ۳۰ اندیشمند برجسته‌ی رسانه‌ای کتاب مطالعات رسانه‌های انتقادی در عمل منتشر شد و البته برای ما بسیار گران! پ.ن: مطالعات رسانه‌های انتقادی به بررسی چگونگی انتقاد از قدرت و تاثیر رسانه می‌پردازد #رسانه #کتاب #ارتباطات