• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/01/14 ساعت 12:00

    علت تلاش صدا و سیما برای به آنتن بردن حداقل یک قسمت از دور همی مشخص شد البته تصمیم گیران این رسانه که بعضا بیرون از صدا و سیما هم هستند نمی‌دانند که با این کار امید مردم به کل سیستم را نابود می‌کنند.مهران مدیری هم یک ابزاری بیش نیست .دلش خوشه سریال جدیوشو تونست تبلیغ کنه