• محمدرضا رهبرپور   MrRahbarpour@

    1398/01/14 ساعت 02:05

    و از این روست که به چالش کشیدن امنیت و اقتدار کشور را با اخلال در چرخه #اقتصاد وهدف قرار دادن معیشت مردم «کلید» زده‌اند! در #گام_دوم_انقلاب تقویت بینه اقتصادی و معیشتی مردم باید از اولویتهای اصلی سیاستگزاران و دولتمردان برشمرده شود.