• محمد آقايى فرد   aghaeifard@

    1398/01/13 ساعت 18:15

    دوره جنگ صدام، دزفولو بسته بود به توپ و موشک، بابا میگه برای #سیزده_بدر، ۱۳ تا موشک زد بهمون، میگن یه بار شوشتر رو زده، «شوشریا میخوندن ه شوشترَ ه شوشترَ دزفیل کتی اولا تره» یعنی اینجا شوشتره دزفول یکم اونورتره اشتباه میزنی :))