• در یادداشت امروز #فرهیختگان با عنوان «ضرورت کارایی اجتماعی برای دانشگاه» پیرامون تحولات جامعه و به تبع آن تغییر در نقش تک‌ساحتی گذشته #دانشگاه و ضرورت پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی این نهاد در بحران‌ها و جلوگیری از بحران‌ها همچون #سیل در جهت تعریف کارایی اجتماعی نوشتم.