• در روزی که وسط زمین تعطیل بود، با بودیمیر رسمن ۱۰ نفره بودیم، اشکان خورشیدی نامهربانانه سوت زد، عصبی بازی می‌کردیم و البته خوش‌شانس هم بودیم، برد در مهمترین دربی یک دهه اخیر عجیب چسبید و راه قهرمانی را هموار کرد #پرسپولیس