• وزیر محترم #صمت: #صادرات پیاز احتمالا ممنوع میشود!
    بزرگوار جایگاه شما احتمالات و اما و اگر نیست حلقه تولید کننده و #صادرکننده برنامه ریزی لازم دارند مثل کاردولتی یومیه و به امید خدا نیست !