• وقتی مردم رفتارهای ظاهری و #پوپولیستی را می‌بینند و می‌پسندند، مسوولان هم اسیر #پوپولیسم میشوند و بجای مدیریت، ترجیح میدهند به همراه تیم رسانه‌ای به آب بزنند و خودی نشان دهند … وچه تاسف بار است که اگر مسوولی به درستی در حال مدیریت باشد اما خود را تصویر نکشد، متهم و مغضوب میشود.