• همین #بی‌بی‌سی و دیگر رسانه‌هایی که از مدام از مردم می‌خواهند ویدیوهای خود را از #سیل برایشان ارسال کنند، بخشی از مشکل‌اند. همه شده‌اند گوشی به دست و تصور می‌کنند با ثبت این تصاویر جهان را تکان خواهند داد، حال آنکه بیش از همه چیز، جان خودشان است که به خطر می‌افتد